४ ब:र्ष भि.त्र कु:लमान घिसिङका च:र्चित १८ का.म
का:ठमाडौं ने:पाल वि:द्युत प्रा:धिकरणका का:र्यकारी नि:र्देशक कु:लमान घिसिङको चा:र वर्षे का:र्यकाल अर्को महिना स:किँदैछ । २०७३ सालको भदौ २९ गते म:न्त्रिपरिषद् बै:ठकबाट प्रा:धिकरणको का:र्यकारी नि:र्देशकमा नि:युक्त भएका कु:लमानको का:र्यकाल आउँदो भदौ २९ गते स:किँदैछ ।

लो:डसेडिङ हटाएको, रु:ग्ण आ:योजनाको नि:र्माण स:म्पन्न गरेको, वि:द्युत चु:हावट घटाएको, च:रम घा:टामा रहेको वि:द्युत प्रा:धि:करणलाई ना:फामा लगेको लगायतका का:मबाट वाहवाही पाएका कु:लमानलाई स:रकारले अर्को का:र्यकालको लागि नि:युक्त गर्ला कि नगर्ला भन्ने अ:ड्कलबाजी पनि सुरु भएको छ ।

कु:लमान घि:सिङलाई अर्को ४ व:र्षको लागि का:र्यकारी नि:र्देशकमा पुनः नि:युक्ती गर्नको लागि कुनै ऐ:न, नि:यम बा:धक छैनन् । वि:भागीय मन्त्री व:र्षमान पु.न र प्र:धानमन्त्री केपी शर्मा ओ:लीको नि:र्णयमा भ.र प:र्छ

ब:र्खायाममा स:मेत दै:निक ८ घन्टा लो:डसेडिङ रहेको अवस्थामा २०७३ सा:लको भदौमा नि:युक्त भएका कार्यकारी नि:र्देशक घिसिङले त्यही व:र्षको ल:क्ष्मीपूजाको दिनदेखि का:ठमाण्डौ उ:पत्यकालाई लो:डसेडिङमुक्त बनाउनुभएको थियो ।

हिउँदमा दै:निक १८ घ:न्टासम्मको लो:डसेडिङको अ:वस्थालाई अ:न्त्य गर्दै अहिले दे:श लो:डसेडिङमुक्त भएको छ । व:र्खायाममा बिजुली बेच्ने अवस्थामा ने:पाल पुगेको छ । चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, त्रिशूली थ्रि ए लगायतका रु:ग्ण ज:लविद्युत आयोजना स:म्पन्न गरेका कुलमानले प्र:शारणलाइन र स:बस्टेसनको नि:र्माण र म:र्मतलाई पनि उत्तिकै प्रा:थमिकता दिनुभएको थियो ।

का:र्यकाल स:म्हाल्दा ९ अ:र्ब रुपैयाँ घा:टामा रहेका प्रा:धिकरणलाई घिसिङले आ:र्थिक व:र्ष २०७५/७६ स:म्म ९ अ:र्ब ८१ क:रोड २५ ला:ख रुपैयाँ खु:द नाफामा लैजानुभएको छ । आ:र्थिक व:र्ष २०७२/७३ मा ३४ अ:र्ब ६१ क:रोड स:ञ्चित नो:क्सानी रहेको प्रा:धिकरणले आ:र्थिक व:र्ष ०७५/७६ मा १५ अ:र्ब २२ क:रोडमा झा:र्न स:फल भएको छ । आ:र्थिक व:र्ष २०७२/७३ मा ३५ अ:र्ब ७ क:रोड आ:म्दानी रहेको प्रा:धिकरणले आ:र्थिक व:र्ष ०७५/७६मा ७३ अ:र्ब ४६ क:रोड रु:पैयाँ आ:म्दानी गरेको थि.यो ।


Your Views
Related News