काठमाडौंमा भदौ १५ सम्मका लागि यस्ता गतिविधि गर्न नि:षेध
हेल्थपाटी
श्रा;वन ३०, २०७७ १८:५४ मा प्र:काशित

फा:इल त:स्बिर
का:ठमाडौ : का:ठमाडौं उ:पत्यकामा को:भिड-१९ को सं:क्रमण बढ्दै गएको भन्दै स्वा:स्थ्य मा:पदण्ड पालना गर्नका लागि क:डाई गरिने भएको छ। जिल्ला प्र:शासन का:र्यालय का:ठमाडौंले स:रकारले जारी गरेको स्वा:स्थ्य मा:पदण्ड पा:लना ग:राउन भन्दै नि:श्चित ग:तिविधिमा नि:षेध गरेको छ।

आजै राति १२ बजेदेखि ला:गु हुने गरी भदौं १५ सम्मका लागि का:ठमाडौं जि:ल्लाभर तो:किएका ग:तिविधिमा नि:षेध गर्न का:ठमाडौंका प्र:मुख जिल्ला अ:धिकारी ज:नकराज दा:हालले आ:देश जारी गर्नुभएको छ।

‘स्था:नीय प्र:शासन ऐ,न २०२८ को द:फा ६(३) ब:मोजिम दे:हाय ब:मोजिमका ग:तिविधिहरु गर्न नि:षेध गर्ने गरी आ:देश गरिएको छ। जा:री आ:देशमा भनिएको छ ‘प्र:स्तुत आ:देश वि:परीतका कुनै ग:तिविधि भएमा सो:ही ऐ,न ब:मो:जिम का:रबाही ग:रिनेछ।’

नि:षेधित गतिविधिहरु :
• खुल्ला स्थानमा मानिसहरु भेला, जम्मा हु:न, भी:डभाड गर्न, सभा जु:लुस गर्न,
• भी:डभाड हुने गतिविधि जस्तै जात्रा, म:होत्सव स:ञ्चालन गर्न,
• दै:निक हुने नि:त्य पूजा बाहेकका स:म्पूर्ण धा:र्मिक गतिविधिहरु,
• उ:द्योग व्या:पार/व्य:वसाय अ:न्तर्गतका स्वा:स्थ्य मा:पदण्ड वि:परीतका क्रि:याकलापहरु,
• चा:डपर्व लगायतका धा:र्मिक सां:स्कृतिक का:र्य गर्नका लागि हुने जमघटहरु,
• शै:क्षिक सं:स्थाहरु स:ञ्चालन गर्न,
• सबै प्र:कारका सभा, गो:ष्ठी, ता:लिम से:मिनार, सिनेमा ह:ल, पा:र्टी प्या:लेस, म:नोरञ्जन स्थ:ल, शै:लून, ब्यूटी
पा:र्लर, स्पा, स्वी:मिङ्ग पु:ल, जि:मखाना स:मूहमा खे:लिने खे:लकुद र खे:ल प्रस्तु:ति, पु:स्तकालय, सं:ग्रहालय, चि:डियाखाना स:ञ्चालन गर्न,
• फुट:पाथ, खुल्ला ठाउँ र ठेला गाडा/साइकलमा स:ञ्चालन हुने वि:भिन्न व्य:वसाय, क:बाडी सं:कलन गर्न,
• उ:द्योग व्य:वसाय स:ञ्चालनका लागि स्वा:स्थ्य मा:पदण्ड वि:परीत श्र:मिक/कामद?

का:ठमाडौंमा बे:ड अ:भाव, आ:इसीयूमा ९८ र भे:न्टिरलेटरमा ४ सं:क्रमित : स्वा:स्थ्य म:न्त्रालय

२४ घ:ण्टामा थ,प ४ सं:क्रमितको मृ:त्यु, सं:ख्या ९९ पुग्यो

उ:पत्यकामा ११९ स:हित ला:ई को:रोना, सं:क्रमितको सं:ख्या २५ ह:जार ना:घ्यो

शि:क्षण अ:स्पतालमा थ:प ४ स:हित २२ स्वा:स्थ्यकर्मीलाई को:रोना

पो:जेटिभ रि:पोर्ट आएको ए:क घ:ण्टामै सं:क्रमितको मृ:त्यु

का:ठमाडौंमा भदौ १५ सम्मका लागि यस्ता गतिविधि ग:र्न नि:षेध

का:ठमाडौंमा बे:ड अ:भाव, आ:इसीयूमा ९८ र भे:न्टिरलेटरमा ४ सं:क्रमित : स्वा:स्थ्य म:न्त्रालय

२४ घ:ण्टामा थ:प ४ सं:क्रमितको मृ:त्यु, सं:ख्या ९९ पुग्यो

उ:पत्यकामा ११९ स:हित ला:ई को:रोना, सं:क्रमितको संख्या २५ ह:जार ना:घ्यो

शि:क्षण अस्पतालमा थ:प ४ स:हित २२ स्वा:स्थ्यकर्मीलाई कोरोना

पो:जेटिभ रि:पोर्ट आएको ए,क घण्टामै सं:क्रमितको मृ:त्यु

सा:वधान : कु:खुराको मा:सुमा पनि भे:टियो को:रोना भा:इरस !

धु:लिखेल अ:स्पतालका डा:क्टरसहित १२० स्वा:स्थ्यकर्मी क्वा:रेन्टिनमा

फ:लफूल व्य:वसायीलाई को:रोना, कु:लेश्वर-बल्खु सि:ल

को:रोनाको स्रो:त पत्ता ल:गाउन चमेरोकाे र्‍या:ल, र:गत र दि:शा सं:कलन

ब:हुप्रचलित
#को:रोना #को:रोना अ:पडेट #कोरोना त्रा:स #को:रोना प्र:भाव #प्रे:स ब्रि:फिङ #को:भिड १९ #ल:कडाउन #वि:श्व स्वा:स्थ्य सं:गठन #स्वा:स्थ्य तथा जनसंख्या म:न्त्रालय #कोरोना पुष्टि #कोरोना भा:इरस रो,ग #कोरोना पोजेटिभ #स्वा:स्थ्य म:न्त्रालय #अ:मेरिका #को:रोना प:रिक्षण
हाम्रो बारेमा
लामो स:मय देखि हामी ने:पाल एफएममा सं:लग्न छौँ । ए,क स:मय जनताको प:क्षधर अ:भियानलाई रेडियो मा:ध्यमसँग जो:डिन्थ्यो । रे:डियो त:रङ्ग आ:म ना:गरिकको स:हज र स:रल प:हुँचमा भएकै का:रण य:सैलाई मा:ध्यम बनाउनु आ:वश्यक पनि थियो । आ:ठ द:शवर्ष अघिको स्थिति अ:ब र:हेन .


Your Views
Related News