-बलराम तिमल्सिना

यो झण्डा खा,स जा,त र खा,स धर्मकै हो । यो झण्डामा हिन्दू वा,हेकको आ,स्थाको कुनै प्र,तिविम्वन छैन । यसमा कुनै अ,ग्रगामी या लो,कतान्त्रिक त,त्व पनि छैन । यो झण्डामा सात सालदेखि त्रिसठ्ठी सालसम्म ल,ड्ने र मृ,त्युव,रण गर्ने म,हान स,हिदहरूको कुनै चि!नो च,पेटो छैन ।

नि,तान्त धार्मिक मा,न्यता तथा हिन्दू,हरूका आ,राध्यदेवहरूका प्रतिक छन् यसमा । त्यो भन्दा बढी छ भने चन्द्र वं,शी र सू,र्यवंशी राजाहरूको कुरा छ । ग,णतन्त्र ल!खर ल,खर एक था!न गीत बो,केर आयो । त्यसैले पुरानै झण्डाले हामीले चि,त्त बुझाउनु परेको छ। त्यसो भनेर झण्डा ज,लाएर भ,लो हुन्छ त ? अहिले यो देशको झण्डा पनि हो भनेर बुझौं है । ज,लाउनै पर्ने त सि,ङ्गै रा,ज्यसत्ता पो हो !

यसरी झण्डा ज!लाएपछि सबैभन्दा उ,त्तेजित भ्र,ष्ट तथा नि,रङ्कुश राज्य स,त्ता हुन्छ । त्यसपछि “रा!ष्ट्रवा,दी”हरु उ,त्तेजित हुन्छन् । समाजका घो,र द,क्षिणपन्थीहरूले फू!र्तिफा!र्ती गर्ने अना,वस्यक अ,वसर पाउछन् । झण्डासँग जो,डिएर इमान्दार देशभक्तहरू पनि रि!सा,उछन् । किनकि जति नै झु,र भए पनि झण्डाले देशको भा,वनाको प्र,तिनिधि!त्व गरेको हुन्छ ।

त्यसैले यस्तो केटाकेटी ह,ठ प,रि!त्या,,ग गरौं र ठ!ण्डा दि!मागले सोचौं । हामीले ल,ड्नु पर्ने ल,डाइँ नि,कै लामो, नि,कै ज,टिल र नि,कै क,ठीन छ। झण्डा ज,लाएर देश ब,दलिदैन । स,त्ता ढ,ल्दैन र ब,,राबरी न्या,यको दिन आ,उँदैन । बरु सा,म्प्रदायिक कि!,चलो ज,न्मन्छ र राम्रै मनसायले खनेको बाटो पनि न,रक पुग्न सक्छ भनेजस्तो हुन्छ ।

म यो देशका उत्पी,डित जाति तथा विभिन्न समुदायको दिलभित्र उम्लिरहेको वि,द्रोहको म्या,ग्मालाई थोर ब,हुत अनु,भूति गर्छु ।त्यसैले शा,न्त तरिकाले यो मैत्री,पूर्ण सु,झाव दिएको छु । राष्ट्रिय झण्डा ज,लाएको सामाग्रीबाट उ,त्तेजनामा आउनु भएका मि,त्रहरूलाई पनि म अ,पिल गर्छु कि – यही देशका भाइ-बैनीहरू जसको आ!त्मा कै,यन ऐ,तिहासिक कारणले वि,थोलिएको छ । उनीहरूलाई अ,भद्र गा,,ली गरेर होइन बरु प्रे,मपूर्वक दु,खेको घा,ऊमा सु,म्सु,म्याउनोस् र अ,व यसो नग!रौं भनेर सम्झाउनोस् ।


Your Views
Related News