भ.त्ता मात्रै हो.इन, सु,रक्षाकर्मीको तलब पनि रो,कियो,बि,रोध सो,रुप एक सेयर गर्नुहोस

भत्ता मात्रै होइन, सु,रक्षाकर्मीको तलब पनि रोकियो,बि,रोध सो,रुप एक सेयर गर्नुहोस
भदौ, काठमाडौं –: नो,वेल को,रोना भा,इरस (को,भिड–१९) महामारी नि,यन्त्रण गर्न अ,ग्रपं,क्तिमा ख,टिएका सु,रक्षाकर्मीले स,रकारद्वा,रा घो,षित भ,त्ता न,पा,एको च,र्चा चलिरहेका बेला एक महिनादेखि तलब पनि रोकिएको छ ।म,हालेखा नि!यन्त्रकको का,र्यालयले विकास गरेको नयाँ स,फ्टवेयरमा डाटा इ,न्ट्री भइनसकेको का,रण देखाउँदै नेपाली से,ना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्र,हरीको तलब रो,किएको हो ‘।

चार महिनासम्म पनि भ,त्ता आएन सरकारले चार महिनाअघि को,रोना भाइ,रसको म,हामारीमा ख,टिने सु!रक्षाकर्मीलाई प्रो,त्साहन भ,त्ता दिने नि,र्णय गरेको थियो । नि,र्णयमा अ,ग्रपङ्तिमा रहेर पर्सनल प्रो,टेक्टिभ इ,क्यूपमेन्ट (पी,पीई) लगाएर सं,क्रमित, आ,शंकित र क्वा,रेन्टिनमा राख्ने व्यक्तिलाई स,मातेर ल्याउने र अस्प,तालमा ख,टिने सु,रक्षाकर्मीलाई श,तप्रतिशत भ,त्ता दिने भनिएको थियो ।दोस्रो पं,क्तिमा रहेर सं,क्रमित, आ,इसोलेसनमा रहेका र आ,शंका गरिएका वि,रामीको सु,रक्षार्थ ख,टिएका र पी!पीई लगाउन न,पर्नेका लागि ५० प्रतिशत भ,त्ता दि,ने भनिएको थियो ।

ल,कडाउन र सा,माजिक दूरी का,यम गर्न ख,टिने सुर,क्षाकर्मीलाई दै,निक ३ सय रुपैयाँ प्रो,त्साहन भ,त्ता पाउने भनिएको थियो । तीन वटै सु,रक्षा नि,कायले अ:धिकांश क,र्मचारीलाई तीन सय रुपैयाँ भ,त्ताको सि!फारिस गरेका थिए ।तर, हालसम्म सर,कारले वा,चा अ,नुसारको प्रो!त्साहन भ,त्ता दिएको छैन । यसअघि को,रोना उपचार तथा रो,कथाम को!ष बनाएपछि भने हरेक सु,रक्षाकर्मीको तल,ब का,टेर संग!ठनमार्फत रकम ज,म्मा गर्न ल,गाइएको थियो ।न,याँबानेश्वर चो,कमा ख,टिएका ट्रा,फिक प्र,हरी ज,वान रामेश (नाम प,रिवर्तन) लाई ल,कडाउन अघि स,वारी नि,यम उ,ल्लंघ,न गर्नेहरुको नि,गरानी गर्न भ्या!इनभ्याई हुन्थ्यो ।वि,श्वव्यापी रुपमा फै,लिएको को,रोना भा,इरस (को!भिड–१९) को सं!क्रमण न!फै,लियोस् भनेर सर,कारले ल,कडाउनको घो,षणा गरेपछि धेरै मानिस घरमा छन्’ ।

तर, उनलाई भने उस्तै च,टारो छ । ल!कडाउन उ,ल्लंघ,न गर्दै हि,ड्नेहरुको नि,गरानी गर्न स,डकमै खटि!एका छन् ।मा!स्क त लगाएका छौं तर मान्छे हिँ,ड्न छा,ड्दैनन्’, उनी भन्छन्,अझै क,तिपय त मास्क पनि नल,गाई हिँडिरहेका छन् ।स,र्जिकल वा क,पडाको मास्कको भरमा सु,रक्षाकर्मीहरुले दैनिक १२ घ,ण्टासम्म ड्यु,टीमा गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरु स,केसम्म सर्व!सा,धारणको न,जिक जानु न,परोस् भन्ने चाहन्छन् ।तर, ड्यू,टी हो न!गएर पनि हुँदैन उनी भन्छन् ‘।

बानेश्वर चो,कमै ख,टिएका नेपाल प्रहरीका एक हव,ल्दार भने ‘बुझे,का’ह,रुबाट आ,जित छन् । उनकाअनुसार बिहानको समयमा ‘मर्निङ वाक’को नाममा त्यस्ता व्यक्ति प्रायः निस्किन्छन् ।स,म्झाउन खो,ज्दा उल्टै अनेक भनेर हामीलाई तल देखाउन खो!ज्छन्उ नले दु,खेसो पोखे, ‘कोही सु,गर त कोही प्रेसर छ, मर्निङ वाक न!हिँ,डिहुन्न भन्न स,मेत भ्या,उँछन्’ ।

बिजु,लीबजारमा अर्का प्रह,री अ,धिकृ,तले चाहिँ तर!कारी किन्ने बा,हानामा एउटै व्यक्ति पट,कपटक नि,स्किने गरेको गु,नासो गरे ।कहिले चार वटा लसुनको प,त्ता लिएर आउँछन् । कहिले चारवटा का,गती लिएर आ!उँछन् उनले अ,नलाइनख,बरसँग सुनाए, ‘तरकारी लिन आएको भन्छन्, प,क्राउ गर्न पनि मि,लेन ।’खा,द्यान्न, तरकारी जस्ता खा,द्य वस्तु कि,न्नका लागि एउटा परि,वारको एक जना एक प,टक मात्र बाहिर नि,स्किए ल,कडाउन का,र्यान्वयनमा स!हज हुने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘एकपटक नि,स्किँदा पनि २/३ दिनका लागि ल्याउन सकिन्छ नि’ ।अनलाइन खबर


Your Views
Related News