सात दिन,भि.त्रमा तपाइले सो!चेको काम बन्नेछ बि,ल्कुलै बेवा,स्ता नगर्नुहोला, देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर एक share गर्नुस अ!धुरो काम बन्ने छ ।
सात दि,नभित्रमा तपाइले सो!चेको काम बन्नेछ बि,ल्कुलै बे,वा!स्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्र,माण्ड्को दे,बि देब,ताको श,क्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले न!सोचेको काम बन्नेछ बिल्कु,लै बेव,स्ता नगर्नुहोला !!!अ!न्यथा अ,निस्ट हुनेछ बरिस्ठ 3 जाना प,न्डित ले गे!रेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ !यो पनि पढ्नुस :प!रापूर्व का,ल देखी अहिले सम्म शि!वलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अ,न्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।

सबैलाई सं!स्कृतको ज्ञा!न पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृ,तमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिं!गको अर्थ शि,वको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’गको अर्थ पु,रुषको प्र,तीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्री,लिं’गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र न,पुसंक लिं’गको अर्थ नपु’संकको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।आखिर के हो त शिवलिं’ग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्मा,ण्ड र नि!राकार पर,मपुरुष भएकाले यसलाई लिं’ग भनिएको हो । स्क!न्दपुराणमा आ,काश स्व,यंम लिं’ग हो भनिएको छ । शिवलिं,ग वा,तावरणसहित घुमि,रहेको ध,र्ति तथा सा,रा अ!नन्त ब्र!ह्माण्डको अ,क्ष धुरी नै लिं’ग हो ।

शिवलिं’गको अर्थ अन!न्त हुन्छ । अर्थात यसको कुनै सुरु,वात पनि हुन्न र अन्त पनि । शिवलिं’गको अर्थ लिं’ग वा यो’नी होइन ।वा!स्तवममा यस्तो ब्या!ख्या दि,ग,भ्र,मित गर्नका लागि अंग्रे,जहरुले गरेका हुन् ।हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्न—भिन्न भाषामा अलग—अलग अर्थ नि,काल्न सकिन्छ । त्यसैले शिवलिं’गको अ!भिप्राय चिन्ह, नि!शानी, गु,ण, ब्य,वहार वा प्रती!क हो । धर्ती यसको पि,ठ्यु र आधार हो । त्यसैले अनन्त शु,न्यबाट पैदा हुन्छ, त्यसैमा लय हुनाका कारण यसलाई लिं’ग तथा अन्य विभिन्न नामबाट समेत स!म्बो!धन गरिएको हो ।

जस्तोः प्रकाश स्तम्भ/लिं’ग, अग्नी स्तम्भ/लिं’ग, उर्जा स्तम्भ/लिं’ग आदि । ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदा!र्थ । हाम्रो शरीर प,दार्थबाट नि,र्मित हुन्छ भने आ!त्मा उर्जा हो ।यसै प्रकारले शिव पदार्थ र शक्ति उर्जाको प्रतीक बनेर शिवलिं’गका रुपमा चिनिन्छ ।ब्रह्मा,ण्डमा उपस्थित सबै ठो!स तथा उर्जा शिवलिं’गमा नि,हित हुन्छ । वा,स्त!वममा शिवलिं’ग हाम्रो ब्र,ह्माण्डको आ!कृति हो । किन शिब लिं,ग काे पूजा गरीन्छ ? शिव शं,भु आदि र अं,त का देवता हुन वहाकाे न कुनै स्वरूप हुन्छ न आकार वहा नि,राकार हुनुहुन्छ ।


Your Views
Related News