‘सा,क्षर नेपाल’ नि,र्माण अभियान सफल तु,ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको आ,ग्रह

काठमाडौँ, २३ भदौ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सा,क्षर नेपाल’ नि,र्माणको अ,भियान सफल तु,ल्याई सा,क्षरोत्तर शै,क्षिक भविष्य सु,निश्चित गर्ने सफलताका लागि शुभकामना व्य,क्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ५४ औँ अन्त,र्राष्ट्रिय सा,क्षरता दि,वसका अ,वसरमा आ,ज सन्देश दिँदै सं,विधानले प्र,त्येक नागरिकलाई रा!ज्यबाट आ!धारभूत त,हसम्मको शि,क्षा अ,निवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने ह,क सु,निश्चित गरेकाले यस्तो सं,वैधानिक सु,निश्चिततालाई सरकारले का,र्यान्वयन गरेको उल्लेख गरे ।

उनले विद्यालय जाने उमेर ना,घेका नागरिकका नि,मित्त जी,वन उपयोगी शि,क्षाका अ,वसर प्र,दान गर्दै जी,वनप,र्यन्त सि,काइका अ,वसर जु,टाउने वि,षयसमेत सरकारको प्रा,थमिकतामा रहेको जनाउँदै यसका नि,मित्त साक्षरता तथा साक्षरो,त्तर का,र्यक्रमका साथै स्वअध्ययनलाई प्र,वद्र्धन गर्ने का,र्यक्रम स,ञ्चालनमा ल्याइएको अ,वगत गराए ।

“सा,क्षर तथा साक्षरो,त्तर कार्यक्रमको स!ञ्चालनमा स्था,नीय त!हको भूमिका अ,त्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ र सा!मुदायिक अध्ययन के,न्द्रको प,रिचालनबाट टो,लटोलसम्म यी का,र्यक्रम पु¥याउन स,म्भव भएको छ”, प्रधानमन्त्रीको स,न्देशमा भनिएको छ, “अ,र्कातिर आ,र्जित ज्ञानको प्र,माणीकरण र स!मकक्षता नि,र्धारणका स,न्दर्भमा भरपर्दाे प,द्धति बनाउने कुरा पनि उ,त्तिकै म,हत्वपूर्ण छ ।”

सरकारले १५ वर्ष र सो,भन्दा माथिको उमेर स,मूहका सबै नेपाली नागरिकलाई न्यू,नतम सा!क्षरताको अवसर प्र,दान गर्ने र जीवन प,र्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने उ!द्देश्य राखेको र यसका लागि हामीले सा,क्षर नेपाल वर्षको अ,वधारणा पत्र २०७६ स्वी,कृत गरेको पनि सन्देशमा उल्लेख छ । उनले सोको सफल का,र्यान्वयनमा प्र,भावकारिता, स,हजता, स्प,ष्टता र एक,रुपता ल्याउन स्थानीय तह प्रदेशलगायत सम्ब,न्धित नि!काय, सङ्घ संस्था र सरो!कारवालाको अझै स,क्रिय भूमिका आवश्यक रहेकामा जो,ड दिएका छन् । सन्देशमा भनिएको छ, “हामी मुलुकलाई अ,विकाशबाट वि,कासतिर, वि,पन्नताबाट स,म्पन्नतातिर, आं,शिक सा,क्षरताबाट पूर्ण सा,क्षरतातिर अ,ग्रसर गराइरहेका छौँ । यसमा,र्फत सम्मृ,द्ध नेपाल–सुखी नेपालीको रा,ष्ट्रिय आ!काङ्क्षा पूरा गर्ने स,ङ्कल्प छ ।”

हालसम्म ५३ जिल्ला पूर्ण सा,क्षर घो,षणा भएसकेका छन् । आ,गामी दिनमा बाँ,की रहेका जिल्लाको सा,क्षरता अभि,यान सञ्चा,लन गरी सा,क्षर नेपालको घो!षणा गर्नेतर्फ सरकार के,न्द्रित छ


Your Views
Related News