प.रीक्षा.मा.र्फत् प्र.धानाध्या.पक छ.नोट, तो.किएको काम नगरे पाँ.च ह.जार ज.रिमाना

प.हिलोपटक रु.कु.म.प.श्चिमको चौ.रजहा.री नग.रपालिकाले प्र.धानाध्यापक प.रीक्षामा.र्फत छ.नोट गरेको छ।

छ.नोट भएका प्र.धानाध्या.पकले तो.किएको का.म गर्न न.स.केमा पाँ.च ह.जार रू पैयाँ ज.रिमाना.स.मे.त ति.नुपर्ने नि.यम बनाइएको छ।

नग.रभि.त्र रहेका ३७ वि.द्यालयम.ध्ये ३० वि.द्यालयमा प.रीक्षामा.र्फत प्र,अ छ,नो.ट गरी भदौ २६ गते नि,यु.क्ति दिन लागिएको छ।

वि.द्यालय वि.कास प्र,स्ताव, त्यसको प्र,स्तुतीक.रण र स!मू.ह छ.लफलका आ.धारमा प्र.अ छ,नोट गरिएको न.गरप्र.मु.ख वि.शाल शर्माले जा नका.री दिए।

सबै प्र.अलाई पाँच वर्षका लागि क,रार सम्झौ.ता हुने न.गरप्र.मु,ख शर्माले बता.ए।

स,म्झौ.ताअनु.सार न्यू.न,तम का.म न.गरे ब,र्खा.स्तीको बा.टो पनि खु.लै राखिएको छ। प्र.अले सा,वि.क.को प्र.अ भ,त्ताको २०० प्र.तिशत थप भ.त्ता पा.उनेछन्।

प्र.अ छ,नो.ट हुनेमा स्था,यी, अ.स्था,यी, रा.हत तथा क,रारमा नि,यु.क्त भ.एकास.मे.त छन्।

प्र.अ ले न.गरपालिका.सि.त प.हिलो च.रण.मा एक वर्ष.को क.रार स,म्झौता गर्नेछन्।

एक महिना, तीन महिना र एक वर्षमा गर्नुपर्ने का.म उ.क्त सम्झौ,ता.मा उल्ले.ख हुनेछ।

हरेक एक महिना, तीन महिना र १२ महिनामा ग.र्नुपर्ने का.म नग.रेको ख,ण्डमा प्र.अ बाट ह,ट्नुपर्ने र पाँ.च ह.जार रू.पैयाँ ज,रिमा.ना ति.र्नुपर्नेछ।

वि.भिन्न मा.पद,ण्डका आ.धारमा नग.रपालिकाले प्र.अ.को कामको मू,ल्याङ्कन गर्ने छ। मू,ल्याङ्क.नमा क,म्तीमा ५० अ,ङ्क ल्या.उनुपर्ने छ।

मू!ल्याङ्कन,का आ!धारमा ८० प्र.तिशत बढी न,तिजा ल्याउने प्र.अलाई ५० प्रति!शत भ.त्ता थ.प हुने छ।

नगर शि,क्षा नि,यमाव.ली–२०७४ को दो.स्रो सं,शो.धन, २०७७ अनु,सार प्र.अ नि,युक्तिको प्र,क्रि.या अ.घि ब.ढाइ.एको नग.रप्र.मुख शर्माले बताए।

नगर शि.क्षा ऐ.नअनु.सार प्र.अ छ,नो.ट गरिएको भन्दै उनले स,ङ्घीय शि.क्षा ऐ.नअनुसार मा.प.द,ण्डका आ.धारमा प्र.अ.को प.रीक्षा लि.इएको जा.नका.री दिए


Your Views
Related News