ठे’ला’मा सा’ग बे’चेर भा’इ’रल भए’की दि’दीको स’बैला’ई रू’हा’उने क’हा’नी, बि’हान दे’खि बे’लुका स’म्म भो’क स’ड’कमा

सामाजिक स,ञ्जालमा छा,इरहेकी यी महिलालाई हामीले किन प,छ्या.यौँ ? किन उनको आ,वाज यति मह,त्वपूर्ण छ ? कि,नकि, यो देशका तीन क,रोड जन,सं.ख्याम.ध्ये दुई क,रोड आठ लाख मान्छे काम गर्ने उमेरका छन् । तर, तीमध्ये ६० प्र.तिशत अ,र्थात् एक क,रोड २३ ला.खले गरेको काम रो,जगारीको प,रिभाषा.मै प!र्दैनन् । उनीहरूले काम गर्छन्, तर उनीहरूको उ,त्पादन बजारमा बि,क्री हुँदैन ।

उनीहरूले त.लब पनि पा.उँदैनन् । रो,जगारी गर्ने भनिएका ८० ला,खमध्ये ५७ ला,ख अनौ,पचारिक क्षे!त्रमा छन् । जसको नि,यमित त,लब आउँदैन । महा!मारीले उनीहरूको जी.व,नमा आ,र्थि.क वि,प.त्ति ल्याएको छ । उनीहरूका लागि सरकारले आ,र्थिक प्या,के.ज ल्याउनुपर्ने हो, तर यति ला.मो ल,कडाउनमा क.तिले रो!जगारी गु.मा,ए भन्ने तथ्यां,कस.मेत सरकारले सं.क,?लन गरेको छैन । हेरौ भिडियो कुराकानी


Your Views
Related News