ने.कपा स्था.यी क.मिटी बै.ठक ब.स्दै, यी हुन् १५ एजे।न्डा

काठमाडौं, भाद्र । नेपाल क,म्युनिस्ट पा.र्टी स्था.यी क,मिटी बैठक बस्दैछ । आजको बै.ठकमा अध्यक्ष,द्व.य केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पा,र्टीको स,मस्या स,माधान सु,झाव का,र्यदलले प्र,स्तुत गरेको सु,झाव प्र,तिवे.दनलाई सु,धार गरी प्र,स्तुत गरेका छन् ।

१३ साउनमा स्थ,गित भई आ.जका लागि डा,किएको बै.ठकमा १५ वटा बुँ,दागत ए!जे.न्डा.मा छ.लफल हुने भएको छ । जसमा पा.र्टीमा का,र्य,विभा!जन देखि एम,सी,सीस,म्म.का वि,षय छन् ।

बैठकमा पा,र्टीको प,द्धति र सं,स्था.गत प्र.णालीलाई सब,ल तु.ल्याउने, अध्य.क्ष.द्व,यको का,र्यविभाजन तथा का.र्याधि,कार स्प,ष्ट गर्ने, पार्टी ए,कताको बाँ,की काम सम्पन्न गर्ने, रा,जनीतिक तथा सं,ग,ठना,त्मक क्षे,त्र, एक,ताको राष्ट्रिय अ,धिवे,शन, सरकारको का.मका सम्ब,न्धमा, संस,दीय दलको भु,मिकालाई प्र,भावका.री बनाउने, प्र.देश सरकार र स्था.नीय नि,कायको भू,मिका प्र,भावका.री बनाउने, नेपालको सी,मा स!मस्या र स,माधान, को,भिड १९ को म!हा.मा.रीको रा!कथा.म, प्रा,कृतिक प्र,कोप, शान्ति प्रक्रि,याको बाँ.की का.म, प्र,तिष्ठानहरुको व्य.वस्थापन र एमसी,सीबारे छ.लफल हुने भएको छ ।

बै.ठकको ए,जे.न्डा सबै स्थायी क,मिटी स.दस्यहरुको हा.तमा पु,गिसकेको छ । सबैलाई लि,खित सु,झाव लिएर प्र,स्तुत हुन भनेकाले बै.ठक सके.सम्म आ.जै टुं,गाउने गरी त.य भएको छ


Your Views
Related News