क.र्मचारीहरुले भने : कुलमान सरलाई १५ दिनभित्र फे.रि स्वा.गत गर्न पा.इयोस्

क.र्मचारीहरुले भने : कुलमान सरलाई १५ दिनभित्र फे रि स्वा.गत गर्न पाइयोस्
नेपाल वि.द्युत प्रा.धिकरणका का.र्यकारी नि.र्देशक कुलमान घिसिङ औ.पचारिक रु.पमा बि.दाइ भएका छन् ।

मं.गलबार प्र.धिकरणमा आ.योजित का.र्यक्रममा प्रा.धिकरणका क.र्मचारीहरुले घि.सिङको चार वर्षे का.र्यकाल सकिएपछि बि.दाइ गरेका हुन् ।

का.र्यक्रममा आ.धिकारिक ट्रे.ड यु.नियन नेपाल वि.द्युत प्रा.धिकरण क.र्मचारी यु.नियनका अ.ध्यक्ष रा.मेश्वोर पौ.डेलले स.रकारले पुनः घिसिङलाई नि.युक्ति गर्नेछ भन्ने आ.शा बाँ.की नै रहेको ब.ताएका छन् ।

‘हा.मीले प.हिलो का.र्यकालका रु.पमा आज उ.हाँको बि.दाइ ग.र्दैछौ । अ.बको १५ दि.नभित्र फे.रि स्वागत गर्न पाइयोस्’,


Your Views
Related News